Kapara za kupovinu nekretnine - Roommateor

Kapara za kupovinu nekretnine - Roommateor

Kapara predstavlja određeni iznos novca koji kupac predaje prodavcu kako bi potvrdio da će glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine biti izvršen.

Termin kapara se može koristiti za rezervaciju proizvoda ili usluge kada kupac novčano garantuje da će koristiti proizvod ili uslugu. Kapara se najčešće koristi u kontekstu nekretnina. Depozit je novčana garancija za izdavanje nepokretnosti, dok je kapara novčana garancija za izvršenje ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Kapara je obavezna stavka svakog predugovora za kupovinu nekretnine. Za situacije kada je ponuda i potražnja ogromna, na primer , može se naići na različite profile ličnosti bilo da su u pitanju prodavci ili kupci. Ukoliko je u pitanju manji grad, dobra preporuka ili situacija da se prodavac i kupac međusobno poznaju, to ne menja situaciju, svakako je potrebna pravna zaštita kako bi proces kupoprodaje tekao bez problema. Kapara je jedna od važnih stavki predugovora i ugovora jer predstavlja novčanu garanciju za kupovinu stana.

kapara-za-kupovinu-nekretnine

Kapara, odustanica i visina kapare

Iznos kapare je obično manji procenat ukupne vrednosti, uglavnom je u pitanju 10% od ukupne vrednosti nekretnine. U zavisnosti od potražnje i ličnog nahođenja i dogovora prodavca i kupca, kapara može iznositi više ili manje novca. Važno je da visina kapare bude navedena u predugovoru. Novac od kapare čini deo ukupne prodajne cene nepokretnosti, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Kapara je vrsta psihološkog uticaja na ugovorne strane, kod zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ugovara se kao odustanica. Predstavlja garanciju da jedna od ugovornih strana neće odustati od glavnog ugovora, ukoliko odustane, postoje pravne posledice. U mnogim kulturama kapara se pokazala kao odlična garancija i sigurnost za realizaciju glavnom ugovora.

Odustanica

Odustanica je iznos novca koji jedna ugovorna strana daje drugoj kako bi se druga strana obezbedila ukoliko ne dođe do realizacije ugovora. Ugovorne strane su kupac i prodavac.

  • Ukoliko kupac odustane od realizacije glavnom ugovora, prodavac ima pravo da zadrži kaparu
  • Ukoliko prodavac odustane od realizacije glavnom ugovora, kupac ima pravo da traži da mu se vrati dupla kapara
Kapara za kupovinu nekretnine
Kapara je garancija za kupovinu nekretnine, uglavnom iznosi 10% ukupne cene nekretnine i definiše se predugovorom.

Za kupovinu stana od 100.000€, kupac isplaćuje kaparu prodavcu u iznosu od 10.000€.

Poništenje ugovora i povraćaj kapare kupcu

1. Sporazumni raskid ugovora

Sporazumni raskid ugovora znači da se obe strane slažu da je potrebno otkazati ugovor bez utvrđenih pravnih osnova za odustajanje od zaključenja ugovora. Situacija se najčešće događa kada su ugovorne strane u dobrim odnosima i žele da zadrže dobre odnose. U ovom slučaju se sudski sporovi izbegnu. Sporazumni raskid može biti usmen ili u pisanoj formi. Nakon dogovora o raskidu ugovora, ostaje samo da se dogovore o načinu na koji će završiti ugovor, da izmire dugovanja ukoliko ih imaju, u našem slučaju je potrebno da se dogovore oko povraćaja kapare.

2. Nemogućnost realizacije ugovora zbog više sile

Viša sila se odnosi na neočekivanu okolnost ili događaj koji dovodi do nemogućnosti realizacije ugovora, sprečava jednu ili obe ugovorne strane da završe kupoprodaju nekretnine. Događaji koji mogu da se ispreče su prirodne katastrofe, terorizam, ratno stanje i slične situacije koje su van kontrole svakog pojedinca. Ukoliko se ovako nešto dogodi, to može opravdati nemogućnost ugovorne strane da obavi svoju obavezu iz ugovora u zavisnoti od sadržaja ugovora i zakona o jurisdikciji u kojoj je zaključen ugovor. Strane se mogu dogovoriti da modifikuju ugovor kako bi se prilagodio specifičnoj situaciji više sile ili se mogu dogovoriti da prekinu ugovor.

Potrebno je da obe strane budu svesne važnosti klauzule više sile jer ona može imati posledice na ugovorne strane, odnosno na njihova prava i obaveze koje im donosi ugovor. U slučaju više sile, ugovor postaje ništavan, ugovorne strane mogu zatražiti pravnu pomoć kako bi utvrdile kako da reaguju na ovu situaciju.

3. Ukoliko su obe ugovorne strane u nemogućnosti da ispune ugovor

U slučaju da obe strane nisu u mogućnosti da ispune obaveze, ugovor može biti raskinut sporazumom dogovorom ili formalnim putem. U ovom slučaju se ugovorne strane mogu dogovoriti o vraćanju kapare.

Šta garantuje da će kapara biti vraćena kupcu u slučaju da je potrebno?

U predugovoru se definiše iznos kapare, sadržaj predugovora treba da pokriva situacije u kojima prodavac ili kupac odustaju od zaključenja ugovora, šta će se desiti u tim slučajevima ili u slučaju da se ne ispoštuju dogovoreni datumi. Ako se dogodi da kupac odustane, prodavac zadržava kaparu za sebe, ukoliko odustane prodavac dužan je da kupcu isplati novac u iznosu od dve kapare.

U kojim slučajevima prodavac plaća kupcu duplu kaparu?

U slučaju da prodavac ima odgovornost za poništenje ugovora, a nije u pitanju viša sila, kupac ima pravo da traži duplu kaparu. Ukoliko prodavac ne ispoštuje rok koji je definisan u predugovoru, smatra se da je prekršio ugovornu obavezu. Za sve druge stavke koje predugovor sadrži i smatra se obavezom prodavca koju nije ispoštovao, kupac može tražiti nadoknadu zbog nepoštovanja ugovora.

Šta je depozitna kapara?

Depozitna kapara je novčana garancija da će se ugovor o kupoprodaji realizovati ako prodavac i kupac ispune svoje obaveze. Isplaćuje se u specifičnim situacijama, kao što je na primer . Kupac plaća depozitnu kaparu agenciji za nekretnine koja zadržava novac dok prodavac ne reši pravne probleme za nekretninu koju prodaje. Kupac kaparom garantuje da će kupiti stan, prodavac garantuje da će stan prodati po ugovorenim uslovima. Depozitna kapara obično iznosi manje od 10% celokupne cene nekretnine.

Pored važnosti preudugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine, važno je da ova dva dokumenta budu overena kako bi imala pravno dejstvo. Overa predugovora i ugovora u Srbiji se vrši u sudu opštine u kojoj se nekretnina nalazi. Oba učesnika treba da lično predaju sudu originalan preudogovor i ugovor. Sud će overiti dokumente i uneti ih u registar nekretnina.

Objavio: roommateor logo Roommateor.com
Ažurirano:


Podeli blog sa prijateljima